• Nauczanie on-line

     • Informacja do rodziców i uczniów

     •  

       

      Drodzy Rodzice i Uczniowie,

      na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że szkoła  w dniach od 25 marca 2020 r. do odwołania funkcjonowała będzie w trybie nauczania zdalnego.
       

      Sposób prowadzenia zajęć
      W okresie tym wszelkie zadania dydaktyczne prowadzone będą przez nauczycieli za pomocą łączy internetowych i innych dostępnych form komunikacji w godzinach od 8 do 16. Będą korzystać z Google Class-room oraz Librusa. W tym czasie nauczyciele monitorowali będą pracę uczniów, udzielali bieżącej informacji zwrotnej, konsultowali realizację przydzielonych zadań. Prowadzone też będą zajęcia językowe i konsultacje indywidualne z poszczególnych przedmiotów. Specjaliści (pedagog, psycholog) przedstawią grafik godzinnych konsultacji  z poszczególnymi klasami. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wydrukowania przez szkołę materiałów dla uczniów, wyłożenie ich we wskazanym miejscu odbioru i wskazanie „okienka” w szkole do odbioru prac uczniów.

       

      Przekazywanie zadań uczniom
      Zadania do wykonania przez uczniów przekazywane będą przez nauczycieli w czwartek 26 marca do godz. 10:00 (zakres materiału na tydzień) oraz w czwartek 2 kwietnia do godz. 10:00 (zakres materiału na tydzień), a w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach w innych uzgodnionych terminach.
      Poprzez przekazanie zadań rozumieć należy:
      - poinformowanie o tematach - zakresie zadań,
      - wskazanie celów i kryteriów sukcesu prowadzących do osiągnięcia założonych celów,
      - odpowiedzi na pytania, wyjaśnienie wątpliwości,
      - określenie sposobów monitorowania działań uczniów i przekazywania informacji zwrotnej,
      - ustalenie sposobu prezentacji zadań i ich oceny,
      W pozostałe dni, nauczyciele, za pomocą łączy internetowych monitorowali będą realizację zadań i udzielali informacji zwrotnej wskazującej, co uczeń robi dobrze i w jakim kierunku musi pracować dalej, aby osiągnąć założony cel, zgodnie z zapisami §12 rozporządzenia  w sprawie oceniania i klasyfikowania uczniów. Czynności te wykonywane będą w godzinach indywidualnie uzgodnionych z poszczególnymi uczniami.

       

      Konsultacje
      Indywidualne konsultacje z poszczególnych przedmiotów odbywały się będą zgodnie z harmonogram, który jest w trakcie opracowywania przez nauczycieli i który udostępnimy uczniom do końca tygodnia tj. do 27 marca br.
      W przypadku trudności w zapewnieniu łączy prosimy o poinformowanie o tym.                               

      Sposób realizacji zadań
      Zadania przekazane do realizacji uczeń może wykonywać w indywidualny sposób i w godzinach, które odpowiadają jego aktywności i możliwościom. Korzystanie z narzędzi informatycznych może odbywać się w sposób, który umożliwi korzystanie z nich również pozostałym członkom rodziny. Prosimy, aby praca nad realizacją zadań nie przekraczała  6 godzin dziennie. Prosimy też, aby w czasie pracy zaplanować różne formy aktywności fizycznej, możliwe w miejscu zamieszkania.

       

      Planowanie pracy
      Ważne jest to, aby uczeń nauczył się planować swoje działania i zarządzać czasem własnym. Dlatego proponujemy, aby każdy uczeń otrzymując zakres materiału na dany tydzień spróbował sporządzić harmonogram na każdy dzień tygodnia stosownie do swoich możliwości i tempa pracy. Ponadto apelujemy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.

      Należy też pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane :) 


      W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z wychowawcą i/lub innymi nauczycielami.

       

                                                              Barbara Mierzwa – dyrektor ZS12