• Biuletyn Informacji Publicznej

     • Ewidencje i rejestry

     •  

      Zarządzenia dyrektora szkoły: 

      Komórka prowadząca: Dyrektor szkoły.
      Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej  (Dz.U. 2002 nr 100 poz. 908 z późn.zm.)
      Udostępnianie: Dyrektor szkoły.

      Uchwały Rady Pedagogicznej:

      Komórka prowadząca: Dyrektor szkoły.
      Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2020 poz.910 ze zmianami)
      Udostępnianie: Dyrektor szkoły.

      Księgi inwentarzowe:

      Komórka prowadząca: Administracja.
      Podstawa prawna:
      USTAWA z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 613 ze zm.).
      Udostępnianie: Administracja.

      Księgi uczniów:

      Komórka prowadząca: Sekretariat.
      Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 suerpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017. N poz. 1646 ze zmianami).
      Udostępnianie: Sekretariat.

      Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych:

      Komórka prowadząca: Sekretariat.
      Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. 2019 poz. 1700)
      Udostępnianie: Sekretariat.