• Program Erasmus 2023

     •  

       

             

       

       

       

      Rekrutacja do projektu pod tytułem:  

      „Międzynarodowe praktyki Olimpijczyków”,  

      nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000069827 

      Rozpoczęła się rekrutacja do projektu pt. „Międzynarodowe praktyki Olimpijczyków, realizowanego przez naszą placówkę, na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie
      i Szkolenia Zawodowe. Projekt zakłada wyjazd 30 uczniów na praktyki zagraniczne do Włoch.

      Głównym celem projektu jest rozwój oferty edukacyjnej i wzmocnienie atrakcyjności oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez stworzenie możliwości rozwoju kompetencji zawodowych, językowych i społecznych 30 uczniów ZS Nr 12.

      Na realizację celu głównego składać się będą także cele szczegółowe, wśród których znajdą się zarówno cele ilościowe, jak i jakościowe:

      1. Przygotowanie i wdrożenie 12-dniowych programów praktyk zagranicznych dedykowanych 2 kierunkom kształcenia: technik logistyk (10 osób) oraz technik obsługi turystycznej/technik organizacji turystyki (20 osób);

      2. Promowanie włączania, różnorodności i tolerancji poprzez zaangażowanie w realizację projektu przynajmniej 15 uczniów o tzw. mniejszych szansach;

      3. Podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i społecznych 30 uczestników projektu, potwierdzonych zaświadczeniami, certyfikatami oraz dokumentami takimi jak Europass-Mobilność czy Indywidualny Wykaz Osiągnięć uwzględniający ocenę opartą o elementy punktacji ECVET;

      4. Stworzenie i rozwój przynajmniej 1 partnerstwa międzynarodowego pozwalającego na dalszy rozwój inicjatyw edukacyjnych sektora kształcenia i szkolenia zawodowego;

      5. Zdobycie międzynarodowego doświadczenia w zakresie inicjowania i implementowania projektów edukacyjnych;

      6. Wymiana dobrych praktyk między instytucjami zaangażowanymi w realizację projektu;

      7. Zwiększenie mobilności i atrakcyjności kształcenia zawodowego;

      8. Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów w kraju i zagranicą;

      9. Podniesienie stopnia uznawalności kompetencji i rezultatów projektu;

      10. Przyczynienie się do promocji programu Erasmus+ i innych możliwości rozwoju uczniów wśród innych szkół i instytucji.

      Uczestnicy zostaną wybrani na podstawie weryfikacji składanych Formularzy zgłoszeniowych, ocenianych zgodnie z zasadami Regulaminu Rekrutacji przygotowanego przez Komisję rekrutacyjną. Każdy uczeń, który nie znajdzie się na liście osób zakwalifikowanych, ma możliwość odwołania się od decyzji Komisji do Dyrekcji szkoły. Odpowiednie pismo należy złożyć w ciągu 7 dni od momentu opublikowania wyników. Pismo złożone Dyrekcji szkoły musi zawierać uzasadnienie odwołania. Dyrekcja ma 3 dni robocze na rozpatrzenie wniosku. Rekrutacja do projektu będzie trwała do 2 do 16 stycznia 2023 roku. Poniżej można znaleźć Regulamin rekrutacji oraz Formularz zgłoszeniowy, w których znajdują się szczegółowe kryteria rekrutacji, potrzebne do zgłoszenia się do udziału
      w projekcie. Na wszelkie pytania dot. realizowanego projektu i procesu rekrutacji odpowie Koordynator projektu.