• Program PO WER 2021 - 2022

     • Rekrutacja do programu PO WER

     •   

      Rekrutacja uczestników do działań w ramach mobilności ponadnarodowej (wyjazdu zagranicznego) w przedsięwzięciu pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez realizację europejskich działań mobilnościowych”,

      realizowanym w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”
      współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

       

      W dniach 15.06.2022 – 01.07.2022 trwać będzie procesu rekrutacji uczestników do udziału w projekcie „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez realizację europejskich działań mobilnościowych”, nr 2021-1-PMU-4368, realizowanym w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. W jego ramach 20 uczniów pod opieką nauczycieli zrealizuje program zagranicznych mobilności uczniów obejmujący wdrożenie programu edukacyjno-kulturowego. Wspólne zajęcia ze szkołą partnerską – Liceo Fermi, będą realizowane poprzez warsztaty, angażujące dyskusje, burze mózgów, wspólne gry i zabawy oraz symulacje, co przyczyni się do stymulowania zaangażowania uczestników, otwierania się i doskonalenia nabytych umiejętności i kompetencji kluczowych, w tym kulturowych, językowych, osobistych, a także obywatelskich i społecznych. Wyjazd będzie również uwzględniał realizację programu kulturowego, który w dużej mierze będzie opierał się o najważniejsze atrakcje turystyczne, historyczne i kulturowe w regionie, w którym odbywać się będzie mobilność – w tym w Padwie, Weronie i Wenecji. Udział w projekcie i jego forma realizacji ma przyczynić się do poszerzenia horyzontów wśród uczniów, zmotywować ich do nauki i pracy, do korzystania z dostępnych możliwości kształcenia, co w ostateczności będzie miało pozytywny wpływ na ich życie prywatne, dalszą edukację oraz sytuację uczniów na rynku pracy.

      Proces rekrutacji ma na celu wyłonienie uczestników projektu, którzy w okresie od 1 lipca do 30 września przejdą proces przygotowania do realizacji wyjazdu, a następnie wyjadą do Włoch w dniach 03-14.10.2022 (+2 dni podróży).

      Podstawą kwalifikowania osób do udziału i wsparcia w ramach projektu będzie spełnienie następujących warunków:

      ·       Przynależności do grupy określonej grupy docelowej, opisanej w § 2 Regulaminu rekrutacji;

      ·       Złożenie poprawnie wypełnionej Karty zgłoszenia ucznia do mobilności.

      Kwalifikacji do Projektu będzie się odbywa z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady niedyskryminacji oraz równości płci.

      Szczegółowe kryteria rekrutacji obejmować będą wyniki nauczania uzyskane w roku szkolnym 2021/2022, w tym:

      ·       Średnią ocen z przedmiotów ogólnych, gdzie: średnia <3,0 odpowiada 0 pkt; 3,0-3,5 – 2 pkt; 3,6-4,0 – 4 pkt; 4,1-4,5 – 6 pkt; 4,6-5,0 – 8 pkt; a >5,0 – 10 pkt.

      ·       Ocenę z języka angielskiego, gdzie: ocena „niedostateczna” odpowiada 0 pkt; „dopuszczająca” – 1 pkt; „dostateczna” – 2 pkt; „dobra” – 3 pkt; „bardzo dobra” – 4 pkt; a „celująca” – 5 pkt.

      ·       Ocenę z zachowania, gdzie: ocena „naganna” oraz „nieodpowiednia” odpowiadają 0 pkt; „poprawna” – 1 pkt; „dobra” – 2 pkt; „Bardzo dobra” – 3 pkt; a „wzorowa” – 4 pkt.

      ·       Frekwencję na zajęciach - liczona na podstawie frekwencji na zajęciach w szkole na koniec roku szkolnego 2021/2022, gdzie: frekwencja na poziomie >70% odpowiada 0 pkt; 70-75% - 1 pkt; 75-80% - 2 pkt; 80-85% - 3 pkt; 90-95% - 4 pkt; a <95% - 5 pkt.

      ·       Aktywność szkolna i pozaszkolna – udokumentowane formy aktywności (konkursy, olimpiady, wolontariat, samorząd szkolny, zawody itp.) punktowane po 2 pkt za daną aktywność, do zatwierdzenia przez wychowawcę i koordynatora projektu – max w ramach tego kryterium uczeń może uzyskać 10 pkt.

      ·       Mniejsze szanse – ocena sytuacji życiowej ucznia na podstawie informacji posiadanych przez szkołę (wychowawców) rozpatrywane na podstawie takich kryteriów jak: pochodzenie ucznia z terenów wiejskich; pochodzenia ucznia z rodziny o niskich dochodach na 1 osobę; pochodzenie ucznia z rodzin niepełnych lub patologicznych; niepełnosprawność. Przyznawane w zależności od ilości spełnianych przesłanek 3 pkt w przypadku jednej przesłanki, 6 pkt w przypadku 2 i więcej. Uczeń w ramach tego kryterium może uzyskać maksymalnie 6 pkt.

      Punkty za poszczególne kategorie zostaną przyznane/zweryfikowane przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie weryfikacji Karty zgłoszenia ucznia do mobilności oraz wyników w nauce, znajdujących się w szkolnej bazie ocen.

      Więcej szczegółów na temat procesu rekrutacji można znaleźć w regulaminie rekrutacji znajdującym się jako jeden z załączników do niniejszej informacji, a także dostępnego u Koordynatora projektu.

      Projekt nr 2021-1-PMU-4368, pt. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez realizację europejskich działań mobilnościowych”, w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowany w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego