• Biblioteka

     • Regulamin Biblioteki

     •  

      REGULAMIN  PRACY  BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ

       

      Zagadnienia ogólne

      1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły.

      2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice. Rodzice stają się czytelnikami na podstawie karty czytelnika dziecka lub dowodu osobistego.

      Funkcje biblioteki

      Biblioteka:

      1. Służy realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych, opiekuńczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.

      2. Stanowi centrum informacji o wszystkich materiałach dydaktycznych znajdujących się  w szkole.

      3. Jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzą nauczyciele bibliotekarze oraz nauczyciele innych przedmiotów, korzystając ze zgromadzonych zbiorów uzupełniających programy nauczania i wychowania.

      4. Pełni funkcję ośrodka informacji w szkole: dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

       

      Organizacja biblioteki

      1. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły, który:

      a) zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie, kwalifikowaną kadrę i środki finansowe na działalność biblioteki,

      b) zarządza skontrum zbiorów bibliotecznych, dba o jej protokolarne przekazanie przy zmianie pracownika.

      2. Lokal biblioteki składa się z jednego pomieszczenia: wypożyczalni i czytelni.

      3. Biblioteka gromadzi następujące materiały:

      -  wydawnictwa informacyjne,

      -  podręczniki i programy szkolne dla nauczycieli,

      -  podręczniki szkolne do księgozbioru podręcznego,

      -  lektury podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania,

      -  lektury uzupełniające do języka polskiego,

      -  literaturę popularnonaukową i naukową,

      -  wybrane pozycje z literatury pięknej,

      - wydawnictwa albumowe z dziedziny sportu, historii Polski i historii powszechnej, geografii, turystyki, sztuki i krajoznawstwa,

      -   odpowiednią prasę dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli,

      -   podstawowe wydawnictwa z psychologii, filozofii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki różnych przedmiotów nauczania,

      -   materiały audiowizualne.

      4. Strukturę szczegółową zbiorów determinują: typy placówek wchodzących w skład Zespołu, zainteresowania użytkowników, możliwość dostępu czytelników do innych bibliotek, zasobność zbiorów tych bibliotek.

      5. Rozmieszczenie zbiorów:

      a) literatura piękna stoi w układzie działowym,

      b) literatura popularnonaukowa i naukowa – wg UKD,

      c) lektury do języka polskiego – alfabetycznie z podziałem na lektury gimnazjum i  szkół ponadgimnazjalnych,

      d) księgozbiór podręczny – w części wydzielonej na czytelnię i przy ladzie bibliotecznej,

      e) prasa i księgozbiór podręczny udostępniane  są w czytelni i do pracowni na zajęcia.

      6. Pracownicy:

      a) w bibliotece szkolnej pracuje trzech nauczycieli bibliotekarzy,

      b) zasady zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy.

      7. Czas pracy biblioteki:

      a) biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego,

      b) okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania w bibliotece skontrum,

      c) godziny otwarcia biblioteki ustalony jest w każdym roku szkolnym z dyrektorem szkoły i uzależniony jest od wymiaru zatrudnienia nauczycieli bibliotekarzy.

      8. Finansowanie wydatków:

      a) wydatki pokrywane są z budżetu szkoły,

      b) propozycje wydatków na uzupełnienie zbiorów zatwierdza dyrektor szkoły,

      c) działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

      Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza

      1. Praca pedagogiczna:

      W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:

      a)  udostępniania zbiorów w wypożyczalni i czytelni,

      b)  indywidualnego doradztwa w doborze lektury,

      c)  udzielania informacji,

      d) prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego przy współpracy z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,

      e) prowadzenia zespołu uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy,

      f)  informowania nauczycieli i wychowawców na podstawie obserwacji pedagogicznej i prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,

      g) prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa,

      h) diagnozowania zainteresowań, potrzeb czytelniczych,

      i)  wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

      2. Praca organizacyjno – techniczna.

      W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:

      a)  gromadzenia zbiorów - zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki,

      b)  ewidencji zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

      c)  opracowania zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne),

      d)  selekcji zbiorów (materiałów zbędnych i zniszczonych),

      e)  organizacji udostępniania zbiorów,

      f) organizacji warsztatu informacyjnego (wydzielania księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogów, kartotek, teczek tematycznych, zestawień bibliograficznych);

      3. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza:

      a) odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów,

      b) współpracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,

      c) opiekuje się zespołem uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy,

      d) sporządza plan pracy, harmonogram lekcji bibliotecznych oraz okresowe i roczne sprawozdanie z pracy,

      e) prowadzi dzienną, miesięczną, semestralną oraz roczną statystykę wypożyczeń, dziennik pracy biblioteki, księgi inwentarzowe, rejestry ubytków, ewidencję wypożyczeń.

      f) doskonali warsztat pracy. 

      Prawa i obowiązki czytelników

      1. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.

      2. Korzystając z biblioteki, zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.

      3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki, ale w uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.

      4. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.

      5. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki może być zastosowana kara okresowego wstrzymania wypożyczenia.

      6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą albo inną pozycję wskazaną przez bibliotekarza.

      7. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.

      8. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do zwrotu wszystkich materiałów wypożyczonych z biblioteki.

      9. Uczniom biorącym systematycznie udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

       

      Regulamin został wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora ZS 12 Nr 9/2015 z 01.09.2015r.

       

      Podstawa prawna:

      ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156);

      ustawa z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539);

      rozporządzenie MEN z 21 maja 2001r w sprawie ramowego statutu publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)