• Innowacja pedagogiczna.2022/2023

     •  

      Od listopada 2022 w naszej szkole będzie prowadzona innowacja językowa z języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego podczas zajęć szkolnych w klasach technikum i liceum. Głównym celem innowacji jest uatrakcyjnienie zajęć i zmotywowanie uczniów do samodzielnej pracy przy użyciu technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz przełamaniu bariery językowej w mowie.

      Polega ona na rozszerzeniu treści programowych wynikających z podstawy programowej, a także na pokazywaniu ich w nowoczesny i przystępny dla uczniów sposób przy użyciu technologii informacyjno-komunikacyjnej. Podczas nauki języków obcych będą podejmowane tematy związane z życiem szkoły oraz opisem zawodów, w których kształcą się uczniowie technikum i liceum, przy zastosowaniu szkolnych mediów społecznościowych.

      Narzędzia, które będą wykorzystane  na zajęciach to między innymi:

      Flip – wypowiedzi ustne zamieszczane w bezpiecznym środowisku wirtualnym,

      Kod QR – Guess who? – słownictwo związane z przygotowaniem do matury (człowiek, sport, turystyka, etc.),

      Genially – prezentacje – prezentacja zawodów w ramach Dnia Języków Obcych, prezentacje o krajach hiszpańsko-, niemiecko- i anglojęzycznych etc.,

      Padlet – wirtualna tablica, zamieszczanie postów, materiałów zdjęć etc.,

      Canva – film/plakat/wpis na FB, Instagram/etc.,

      Storyjumper – tworzenie bohaterów i książek,

      Chatboty – rozwijanie pisania w języku angielskim, hiszpańskim i niemieckim,

      mapy mentalne

      OCZEKIWANE EFEKTY :

      • poprawa umiejętności komunikowania się w językach obcych,
      • rozbudzenie zainteresowania nauką języków obcych,
      • większa motywacja do odrabianie prac domowych,
      • zwiększenie zaangażowania uczniów w proces uczenia się języków obcych,
      • wzrost kompetencji ponadprzedmiotowych uczniów: poszukiwanie, porządkowanie informacji, korzystanie z różnych źródeł informacji, myślenie twórcze, wykorzystywanie technik i narzędzi TIK w uczeniu się i codziennym życiu, czytanie ze zrozumieniem, krytyczna analiza czytanych tekstów, dokonywanie samooceny, organizowanie własnej nauki, zwiększenie zainteresowania programowaniem/informatyką i twórczym korzystaniem z urządzeń cyfrowych

      Uczniowie:

      • zwiększą motywację do nauki języków obcych,
      • wykażą się samodzielnością w procesie uczenia się języka obcego,
      • poznają strategie z włączeniem technologii informatycznej do nauki języka obcego,
      • poszerzą czynny i bierny zakres słownictwa w sposób kreatywny poprzez wykorzystywanie autentycznych materiałów źródłowych na forach internetowych,
      • utrwalą poznane słownictwo i struktury gramatyczne w praktyce,
      • będą skutecznie porozumiewali się w języku obcym,
      • poprawią umiejętność czytania i wypowiedzi pisemnej,
      • ulepszą sprawność mówienia i wymowy,
      • udoskonalą kompetencje kluczowe, w tym poprawią umiejętności korzystania z narzędzi TIK,
      • nabędą umiejętność organizacji czasu własnego,
      • podejmą pracę nad wyciszeniem i skupieniem,
      • przejmą odpowiedzialność za swój sukces w nauce języka obcego,
      • będą stosowali zwroty do wyrażania własnego zdania,
      • dzięki nowym doświadczeniom staną się bardziej krytyczni, świadomie myślący i bardziej pewni siebie, co poprawi poczucie ich satysfakcji
      • podejmą działania w kierunku samokształcenia w obszarze języków obcych z wykorzystaniem technologii informatycznych.

      Szkoła:

      • wzbogaci ofertę edukacyjną i poprawi jakość nauczania poprzez uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
      • zbuduje pozytywny wizerunek wśród uczniów i rodziców jako placówki troszczącej się o rozwój językowy podopiecznych,
      • będzie realizować część podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.

      HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

      • 10.2022 – znalezienie chętnych uczniów do udziału w realizacji innowacji (10-20 koordynatorów, 9 klas z liceum i technikum realizujących zadania innowacyjne o różnym poziomie zaawansowania językowego A1-B2),
      • 10/11/12.2022 – warsztaty czytelnicze w dzielnicowej bibliotece językowej,
      • 10.2022-05.2023 – praca projektowa z filmem lub serialem w oryginalnej wersji językowej,
      • 11.2022 – przydział czynności i zadań koordynatorom,
      • 11.2022 – realizacja zadań o tematyce „Ja i moja szkoła”,
      • 12.2022 – realizacja zadań o tematyce „Czas wolny, zainteresowania, hobby”,
      • 01.2023 – realizacja zadań o tematyce „Rodzina”,
      • 02.2023 – realizacja zadań o tematyce „Żywienie i zakupy”,
      • 03.2023 – realizacja zadań o tematyce „Moje miasto”,
      • 04.2023 – realizacja zadań o tematyce „Sport”,
      • 05.2023 – realizacja zadań o tematyce „Podróżowanie”,
      • 06.2023 – otwarta lekcja odwrócona z użyciem narzędzi innowacyjnych, prezentacja wyników i efektów programu innowacyjnego, ewaluacja programu, zakończenie programu.
      • 10.2022-05.2023 – narzędzia innowacyjne będą wykorzystywane regularnie jako integralna część lekcji.

      Ewaluacja wewnętrzna będzie odbywać się regularnie na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych w formie wniosków uczniów oraz wyrażania ich sugestii na temat realizowanego projektu. W miarę możliwości będzie odbywać się w językach obcych, tak, aby uczniowie mogli nawet w tym aspekcie używać języka obcego w wyrażaniu opinii. Uczniowie będą na bieżąco oceniani w formie oceny kształtującej, będącej informacją zwrotną, co umożliwi im dokonanie samooceny i samokontroli własnych umiejętności. 

      Ewaluacja zewnętrzna odbędzie się w formie prezentacji językowych na forum klasy lub w formie online, na którą zaprosimy Dyrekcję szkoły oraz innych nauczycieli języków obcych oraz osoby zainteresowane z grona pedagogicznego.

      Opis zrealizowanych treści, wnioski oraz wyniki ewaluacji zostaną podsumowane sprawozdaniem przedłożonym dyrektorowi szkoły oraz radzie pedagogicznej pod koniec roku szkolnego 2022/2023.

                                                                                                                  

                                  Opracowali: Beata Ulman, Karolina Witkowska-Mazur, Artur Lubecki