• Dla rodziców

     • Regulamin Rady Rodziców

     •  

       

       

      Regulamin Rady Rodziców

      w Zespole Szkół nr 12 w Warszawie

      Rozdział I

      Podstawa prawna

       

      § 1

      Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie  art. 83 i art. 84 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz Statutu Szkoły.

       

      Rozdział II

      Zakres i przedmiot działania

       

      § 2

      1. Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodzi­ców uczniów szkoły.
      2. Rada Rodziców współpracuje z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami (z wyjątkiem organizacji politycznych) działającymi w szkole.

       

      Rozdział III

      Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów.

       

      § 3

      Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad klasowych:

      1. Wybory do rad klasowych tzw. trójek klasowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
      2. Termin pierwszego zebrania rodziców w oddziałach w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły.
      3. W wyborach do rad klasowych, jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.
      4. Wybory do rady klasowej na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza wychowawca oddziału.
      5. Zgłoszenia kandydatów do rady klasowej mogą dokonać jedynie rodzice, którzy przybyli na zebranie.
      6. Kandydat do rady klasowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
      7. Wybory do rady klasowej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców.
      8. Wybrani członkowie rady klasowej wyłaniają ze swojego grona przewodniczącego.
      9. Przedstawicielem klasy do Rady Rodziców może być osoba wchodząca w skład „trójki klasowej” lub inna deklarująca chęć współpracy ze szkołą.

      Rozdział IV

      Zadania i kompetencje Rady Rodziców

       

      § 4

      1.  Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.                                                                          

      2.  Do kompetencji Rady należy w szczególności:

      1. występowanie we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły do Dyrektora
       oraz pozostałych organów Szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
      2. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
      3. opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły składanego przez Dyrektora,
      4. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
       lub wychowania,
      5. opiniowanie możliwości podjęcia w Szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację, w szczególności organizację harcerską,
      6. opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli, w związku z ubieganiem się przez nich
       o awans na stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego, mianowanego
       i dyplomowanego,
      7. występowanie do Dyrektora z wnioskiem o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju oraz udział w określeniu wzoru tego stroju,
      8. występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy Dyrektora i nauczycieli,
      9. występowanie z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły,
      10. wybór przedstawicieli rodziców do Rady Szkoły, komisji oraz innych ciał, których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów Szkoły,
      11. wybór  przedstawicieli Rady do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora                               
      12. uchwalanie corocznego preliminarza Rady i jego zmian 
      13. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie,
      14. uchwalanie propozycji wysokości składek rodziców uczniów Szkoły.

       

      Rozdział V

      Ogólne zasady działania Rady Rodziców

       

      § 5

      1. Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje dyrektor szkoły w terminie do 30 września danego roku szkolnego.
      2. Pierwsze zebranie Rady Rodziców otwiera dyrektor szkoły i przewodniczy mu do czasu wybrania przewodniczącego Rady Rodziców.

       

      § 6

      1. Wybory przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
      2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.
      3. Dopuszcza się przeprowadzenie wyborów przewodniczącego Rady Rodziców w głosowaniu tajnym na wniosek członka Rady Rodziców, przyjęty przez Radę Rodziców w głosowaniu jawnym.
      4. Zadania dyrektora szkoły podczas wyborów przewodniczącego Rady Rodziców:
       1. przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
       2. przeprowadzenie głosowania,
       3. policzenie głosów i podanie wyników głosowania.
      5. Zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.
      6. Kandydat na przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
      7. Wybory przewodniczącego Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców.
      8. Za wybranego przewodniczącego Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
      9. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze przewodniczącego Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.
      10. Wybrany przewodniczący Rady Rodziców prowadzi dalszą częścią zebrania.

       

      § 7

      1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
      2. W posiedzeniu Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym dyrektor szkoły lub inna upoważniona przez niego osoba.
      3. W zebraniach Rady Rodziców mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Rodziców.
      4. Osoby zaproszone uczestniczą w tej części zebrania Rady Rodziców, która dotyczy ich zakresu spraw.
      5. Osoby zaproszone, nie będące członkami Rady Rodziców, nie biorą udziału w głosowaniach.

       

      § 8

       1. Rada Rodziców na pierwszym zebraniu, oprócz przewodniczącego może wybrać:
        1. zastępcę przewodniczącego
        2. skarbnika
        3. komisję rewizyjną.
       2. W sytuacji, gdy Rada Rodziców liczy do 10 członków dopuszcza się, aby Zarząd Rady Rodziców składał się z przewodniczącego, skarbnika i jednoosobowej komisji rewizyjnej.
       3. Wybory zastępcy, skarbnika i komisji rewizyjnej przeprowadza przewodniczący Rady Rodziców.
       4. W celu bieżącego kierowania pracą Rady Rodziców w okresie między zebraniami można powołać  Zarząd Rady Rodziców.
       5. W skład Zarządu Rady Rodziców wchodzi przewodniczący, sekretarz oraz skarbnik Rady Rodziców.
       6. Rada Rodziców może powołać komisje stałe lub doraźne.

       

      § 9

      1. Wybory zastępcy, skarbnika i komisji rewizyjnej Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
      2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.
      3. Zadania przewodniczącego podczas wyborów zastępcy, sekretarza, skarbnika i komisji rewizyjnej Rady Rodziców:
       1. przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
       2. przeprowadzenie głosowania,
       3. policzenie głosów i podanie wyników głosowania.
      4. Zgłoszenia kandydatów na zastępcę, sekretarza, skarbnika i komisję rewizyjną Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.
      5. Kandydaci na zastępcę, sekretarza, skarbnika i komisję rewizyjną Rady Rodziców muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
      6. Za wybranego zastępcę, sekretarza, skarbnika i członka komisji rewizyjnej Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
      7. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze rozstrzyga kolejna tura wyborów.

      § 10

      1. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny.

       

      Rozdział VI

      Tryb podejmowania uchwał

       

      § 11

      1. Wnioski Rady Rodziców przyjmowane są w drodze uchwał.
      2. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów.
      3. Quorum wymagane dla podjęcia uchwał przez Radę Rodziców wynosi:
       1. w pierwszym terminie zebrania, co najmniej 70% członków Rady Rodziców,
       2. w drugim terminie zebrania, co najmniej 50% członków Rady Rodziców.
      4. Jeżeli pełny skład Rady Rodziców stanowi liczbę nieparzystą, quorum w pierwszym terminie zebrania oznacza obecność członków przynajmniej równą pierwszej liczbie całkowitej po 1/2 pełnego składu.
      5. Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów "za", która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów "przeciw". Pomija się głosy "wstrzymujące się".

       

      § 12

      1. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są w głosowaniu jawnym.
      2. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady Rodziców.
      3. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.
      4. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego.

       

      § 13

      Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującym prawem, dyrektor szkoły zawiesza ich wykonanie.

       

      Rozdział VII

      Dokumentowanie zebrań

       

      § 14

      1.    Z zebrania Rady Rodziców sporządza się protokół oraz listę obecności.

       

      § 15

      1. Członkowie Rady Rodziców dokumentują swój udział na zebraniu podpisem na liście obecności.
      2. Protokół z zebrania Rady Rodziców powinien zawierać:
      1. numer i datę zebrania,
      2. numery podjętych uchwał,
      3. przebieg zebrania (streszczenie wystąpień i dyskusji),
      4. podjęte uchwały i wnioski,
      5. podpis przewodniczącego.

       

      Rozdział VIII

      Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców

       

      § 16

      1. Fundusze Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek rodziców.
      2. Rada Rodziców może  podejmować działania na rzecz pozyskania funduszy z innych źródeł.

       

      § 17

      1. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone w szczególności na:
       1. wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły,
       2. wycieczki szkolne, imprezy szkolne,
       3. nagrody,
       4. zapomogi,
       5. obsługę finansową Rady Rodziców,
       6. pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów,
      2. Wysokość podejmowanych środków finansowych oraz ich przeznaczenie określa Przewodniczący lub Zarząd Rady Rodziców.
      3. O przyznanie środków finansowych z funduszu Rady Rodziców wnioskować mogą:
      1. dyrektor szkoły,
      2. wychowawcy klas,
      3. pedagog szkolny,
      4. rady klasowe,
      5. Samorząd Uczniowski.

      § 18

      Na ostatnim zebraniu ogólnym rodziców w danym roku szkolnym skarbnik Rady Rodziców przedstawia sprawozdanie wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

      Rozdział IX

      Postanowienia końcowe

       

      § 19

      Rada Rodziców używa pieczątki podłużnej, a przewodniczący pieczątki imiennej.

       

       

       

       

      Regulamin w niezmienionej treści został przyjęty przez Radę Rodziców w dniu 29.09.2020r