• Samorząd uczniowski

     • Regulamin Samorządu Uczniowskiego

     •  

      REGULAMIN  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO

      ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12 im. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH

      podstawa prawna:   ustawa z 7 września 1991r o systemie oświaty (dz. u. 2015, poz. 2156 z późn.zm.); statut szkoły

      § 1

      1. Cele Samorządu:

      a. uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz współuczestnictwo w realizacji celów wychowawczych szkoły,

      b. kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.

      § 2

      1. Wszyscy uczniowie Zespołu Szkół należą do Samorządu Uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas tworzą Samorząd Klasy.

      2. Najwyższą władzą Samorządu Uczniowskiego jest ogólne zebranie uczniów, funkcję najwyższej władzy Samorządu Uczniowskiego pełni również Rada Samorządu złożona z przedstawicieli Samorządów Klasowych, tzw. „trójek klasowych”.

      3. Radę Samorządu reprezentuje Prezydium Samorządu Uczniowskiego, w skład, którego wchodzi:

      - przewodniczący,

      - zastępca,

      - sekretarz.

      4. Prezydium Samorządu Uczniowskiego wybierane jest spośród przedstawicieli Rady Samorządu tj. tzw. „trójek klasowych”. Wybory są równe i tajne. Rada Samorządu może również zgłaszać do wyboru Prezydium kandydatów spoza Rady. W wyborach, z czynnym i biernym prawem wyborczym biorą udział wówczas wszyscy uczniowie szkoły.

      6. Wybory przeprowadzają komisje wyborcze powołane przez samorządy klasowe na wspólnym zebraniu wyborczym. W skład komisji wyborczej nie może wchodzić osoba kandydująca do Prezydium Samorządu.

      7. Kadencja Prezydium Samorządu trwa przez cały rok szkolny. Uczeń może pełnić tę samą funkcję pochodzącą z wyboru nie dłużej niż dwie kadencje.

      § 3

      1. Samorząd Uczniowski ma prawo:

      a. przedstawiać swoje propozycje do programu wychowawczego szkoły  i wewnątrzszkolnego systemu oceniania, stanowiącego część statutu szkoły,

      b. wyrażać opinie dotyczące problemów młodzieży, brać udział w opiniowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności szkolnej,

      c. wydawać gazetkę szkolną, prowadzić radiowęzeł i korzystać z tablicy informacyjnej w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności,

      d. zgłaszać uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole oraz udzielać poręczeń za uczniów w celu wstrzymania wymierzonej im kary,

      e. organizować wybory na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego z ramienia Rady Pedagogicznej, którego kadencja trwa 2 lata oraz Rzecznika Praw Ucznia,  którego  kadencja trwa trzy lata.

      § 4

      1. Prezydium Samorządu współpracuje z wychowawcami klas i władzami szkoły, uzgadniając z nimi plan pracy i ważniejsze przedsięwzięcia.

      2. Prezydium Samorządu informuje ogół uczniów o swojej działalności.

      3. Zebrania Prezydium mogą odbywać się raz w miesiącu. Jeżeli wyniknie potrzeba to częściej.

      § 5

      1. Zadania władz szkoły wobec Samorządu Uczniowskiego:

      a. udzielanie pomocy w działalności Samorządu Uczniowskiego w szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły,

      b. zapoznanie Rady Samorządu z tymi elementami programu wychowawczego szkoły, których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samej młodzieży oraz informowanie ich o aktualnych sprawach wychowawczych i problemach szkoły,

      c. zapewnienie w miarę możliwości warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności Samorządu Uczniowskiego,

      d. zasięganie opinii uczniowskich w sprawach dotyczących uczniów, w tym w sprawie skreślenia z listy uczniów ucznia pełnoletniego,

      e. czuwanie nad zgodnością działania Samorządu Uczniowskiego z celami wychowawczymi szkoły,

      f. sprawowanie nadzoru i udzielanie pomocy w zakresie zgodnego z obowiązującymi przepisami gospodarowania środkami finansowymi,

      § 6

      1. Zebrania Prezydium Samorządu prowadzone są przez przewodniczącego.

      2. Opiekun samorządu uczniowskiego uczestniczy w zebraniach Prezydium na prawach członka Prezydium.

      3. W zebraniach Prezydium może brać udział z głosem doradczym dyrektor szkoły lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Prezydium.

      § 7

      1. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego:

      a. udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli   i Dyrekcji Szkoły.

      b. zapewnienie z upoważnienia Dyrektora Szkoły niezbędnych warunków organizacyjnych do samorządnej działalności młodzieży,

      c. czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu Uczniowskiego, w tym również w zakresie dysponowania jego funduszami,

      d. informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich,

      § 8

      Członkowie mają prawo do głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Prezydium. 

      § 9

      Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

       

                           Prezydium Samorządu                                                                                                   Opiekun Samorządu