• Biblioteka

     • Plan Pracy Biblioteki na rok 2020/2021

     •  

      PLAN  PRACY  BIBLIOTEKI  ZESPOŁU  SZKÓŁ  NR12

      im. Olimpijczyków  Polskich 

      rok  szkolny  2020/2021

       

      I. Prace  organizacyjno -techniczne. 

      1. Sporządzenie planu pracy i sprawozdania z działalności biblioteki szkolnej w roku szkolnym  2019/2020.

      2. Założenie kart czytelniczych nowym uczniom i nauczycielom.

      2. Aktualizacja kartoteki uczniów i nauczycieli  w bazie  komputerowej.

      3. Udostępnienie  księgozbioru  od  02. 09. 2020r.

      4. Wypożyczenie  książek  i  materiałów  bibliotecznych  do  pracowni  tematycznych.

      5. Rozliczenie uczniów i nauczycieli z książek wypożyczonych z biblioteki  szkolnej.

      6.  Gromadzenie, ewidencja, opracowanie, selekcja zbiorów.

       

      II. Praca   pedagogiczna.

      1. Sporządzenie  harmonogramu zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego. 

      Liceum   Technikum:   

      kl.1  - W nowej szkole, w nowej bibliotece. Zapoznanie z regulaminem biblioteki szkolnej.

      kl.2  - Książka tradycyjna czy e-book?

      kl.3asp, 3al, 3at,4 at – Internet: pomoc czy zagrożenie?

      2. Przygotowanie w bibliotece ekspozycji materiałów edukacyjnych, informatorów dla maturzystów.

      3. Zorganizowanie  obchodów  Międzynarodowego  Dnia  Bibliotek  Szkolnych

            - akcja „Atak moli książkowych”;

      4. Przeprowadzenie ankiety dotyczącej zainteresowań, preferowanych imprez kulturalnych      i  zakupu nowych książek do biblioteki szkolnej wśród uczniów klas 1.

      5. Wystawa książek związanych z obchodami Roku Stanisława Moniuszki i Gustawa Herlinga – Grudzińskiego..

      6. Kontynuacja  akcji  „Cała  Polska czyta dzieciom” 

      7. Prezentowanie informacji i zdjęć dotyczących  działalności  biblioteki  szkolnej  na  stronie internetowej  szkoły i mediach społecznościowych.

      8. Pomoc uczniom w przygotowaniu  się do konkursów i  realizacji  projektów  edukacyjnych. 

      9. Sposoby spędzania wolnego czasu, rozwijanie indywidualnych zainteresowań: gry planszowe (np. gra w szachy), sudoku, rozwiązywanie krzyżówek  itp. 

      10. Indywidualne doradztwo w doborze lektury, udzielanie informacji.

      11. Informowanie nauczycieli i wychowawców na podstawie obserwacji pedagogicznej i prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,

      12. Wspieranie uczniów innych narodowości oraz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

      13. Sporządzenie listy książek w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, sporządzenie sprawozdania.

       

      III. Doskonalenie  zawodowe bibliotekarza. 

      1. Udział  w  szkoleniach we WCIES, szkoleniowych  radach  pedagogicznych  szkoły.

      2. Śledzenie  rynku  wydawniczego, artykułów  w  czasopiśmie „Biblioteka  w  szkole”  oraz stron internetowych dotyczących bibliotekarstwa.

      3. Udział w targach książki.

       

      IV. Współpraca   z   innymi   nauczycielami. 

      1.Aktualizacja  wykazu  lektur z nauczycielami języka polskiego.

      2. Konsultowanie zakresu selekcji księgozbioru z nauczycielami przedmiotów.

      3. Zbieranie zapotrzebowań na zakup literatury fachowej i podręczników.

      3.Współpraca  z  nauczycielami  przy organizacji konkursów  oraz  udziału  uczniów  w  przedsięwzięciach  organizowanych  w środowisku  lokalnym. 

       

      V. Współpraca   z   rodzicami.   

      1.Promowanie  czytelnictwa  wśród  rodziców  poprzez  organizowanie  różnego  rodzaju  wystaw.

      2. Kontynuowanie akcji „Bookcrossing".