• Deklaracja dostępności

    • Deklaracja dostępności

    •  

     Deklaracja dostępności

     Zespół Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie informuje, że zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zs12.edupage.org   

     Data publikacji i aktualizacji

     Data publikacji strony internetowej: 2013-09-01.

     Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-08-22

     Status pod względem zgodności z ustawą

     Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

     1. system spełnia wymagania dotyczącego kontrastu, elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru i koloru czcionki, ani zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,

     2. istnieje możliwość prezentacji treści w wybranym układzie pionowym lub poziomym,

     3. istnieje możliwość wprowadzania danych alternatywnymi sposobami niż wykorzystanie klawiatury,

     4. istnieje dostępność do wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

     Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

     Oświadczenie o niezgodności sporządzono dnia: 22 marca 2021r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Od dnia  27 czerwca 2021r strona internetowa spełnia wymagania ustawy.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor Barbara Mierzwa zs12@eduwarszawa.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +4822 27 71 416. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

     Informacje na temat procedury

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

     Dostępność architektoniczna

     Zespół Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich

     budynek przy ulicy Siennickiej 15

      1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dostępne jest wejście z dziedzińca szkoły. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
      2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach niedostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich poziomach. W budynku nie ma wind. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
      3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
       1. Brak podjazdu dla wózków od strony głównego wejścia do szkoły i wyjść ewakuacyjnych.
       2. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablice informacyjne).
       3. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność może być zapewniona poprzez wsparcie pracownika sekretariatu szkoły znajdującego się w budynku Siennicka 15 , tel: 22 27 71 416 email zs12@eduwarszawa.pl
      4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Możliwość wjazdu na teren szkoły od strony wejścia głównego po wcześniejszym poinformowaniu sekretariatu w budynku Szkoły, tel: 22 27 71 416 , email zs12@eduwarszawa.pl
      5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
      6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Istnienje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.