• Nauczanie on-line

     • Informacje dla rodziców i uczniów - aktualizacja

     •  

      INFORMACJA DO RODZICÓW I UCZNIÓW

       

      Modyfikacja zasad odnotowywania obecności oraz oceniania w warunkach kształcenia na odległość ustalona przez Radę Pedagogiczną w dniu 5 maja br.

      Podstawa prawna:  Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020r w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ.U. 2020 poz. 493 z późn.zm.)

       

      1. Nauczyciele planują oraz przesyłają zakres materiału na tydzień (od poniedziałku do piątku).
      2. Nauczyciele mogą  oczekiwać wykonania pracy przez ucznia w terminach przez siebie określonych (np. za dwa, trzy dni, lub za tydzień).
      3. Nauczyciele odnotowują obecności i nieobecności na początku tygodnia  następującego po tygodniu, w którym uczeń miał zadane prace.
      4. Dopuszcza się zamianę „nb” na „sp.” (spóźniony) w sytuacji, gdy uczeń odda pracę, wykona polecenie itp. po w/wym. terminie w ciągu kolejnych 5 dni roboczych.
      5. Uczeń nieobecny na lekcji wideo otrzyma od nauczyciela materiał i polecenie do wykonania związane z tematem lekcji, na której był nieobecny. Wykonanie polecenia będzie równoznaczne z odnotowaniem obecności na lekcji wideo.
      6. Każda forma aktywności jest uznawana za obecność lub spóźnienie, które również jest rodzajem obecności.
      7. Nie realizujemy lekcji wg planu obowiązującego przed pandemią, a to oznacza, że usprawiedliwianie nieobecności może mieć miejsce tylko w przypadku uczniów chorych przebywających np. w szpitalu.

      Obowiązują zasady wewnątrzszkolnego oceniania zapisane w statutach: z wyłączeniem § 60 ust.11 i ust. 20  Statutu XCVII Liceum Ogólnokształcącego oraz § 59 ust.11 i ust.20 Statutu Technikum nr 12.

      W wym. paragrafy  dotyczą określonej liczby ocen cząstkowych w powiązaniu z liczbą godzin tygodniowo danego przedmiotu oraz określonej liczby nieprzygotowań, jakie mogą zgłosić uczniowie w danym semestrze w poszczególnych przedmiotach.

      Jednocześnie zasady zostały uzupełnione o następujące zapisy:

      1. Uczeń zobowiązany jest do regularnego sprawdzania wiadomości w systemie Librus Synergia, za wyjątkiem weekendów, uczeń powinien przynajmniej dwa razy dziennie się zalogować do e-dziennika oraz przynajmniej dwa razy dziennie do Google Class-room.

      2. Uczeń zobowiązany jest do zapoznawania się z wszystkimi materiałami przesyłanymi przez nauczycieli, którzy mogą korzystać z wymienionych wyżej kanałów komunikacyjnych.

      3. Uczeń stara się terminowo wykonywać zadania stosując się do poleceń nauczycieli.

      4. W przypadku braku możliwości wykonania ww. zadań w terminie uczeń informuje o tym fakcie nauczyciela przez Librusa, informuje również o wysłaniu pracy po terminie.

      5. Uczeń imieniem i nazwiskiem podpisuje przesyłane prace.

      6. Uczniowie starają się pracować systematycznie. O wszelkich przeszkodach informują nauczyciela prowadzącego zajęcia lub wychowawcę przez Librusa lub Class-room.

      7. Nauczyciele zapewniają wszystkim uczniom możliwość konsultacji. Udział uczniów w konsultacjach jest dobrowolny, obligatoryjny - dla uczniów wyznaczonych przez nauczycieli, którym konsultacje są niezbędne w zrozumieniu treści nauczania.

      8. Wszystkie materiały udostępniane przez nauczycieli mają służyć wyłącznie nauczaniu zdalnemu. Bez zgody nauczyciela nie mogą być rozpowszechniane.

      9. Nauczyciel ma obowiązek wspomagania uczniów we wszystkich działaniach związanych ze zdalnym uczeniem się wykorzystując informację zwrotną.

      10. Nauczyciel ma obowiązek dostosować formę i poziom materiałów do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia. (pamiętajmy o uczniach ze specyficznymi trudnościami w nauce).

       

      Dla ucznia, który nie ma żadnej możliwości zdalnego uczenia się, szkoła ma obowiązek przygotować materiały w wersji papierowej na każdy tydzień, które rodzic lub uczeń odbiera i oddaje zrobione w kolejnym tygodniu w wyznaczonym miejscu w szkole.  

       

       

                                                                                                                                                                              Barbara Mierzwa

      Dyrektor Zespołu Szkół nr 12

      im. Olimpijczyków Polskich